Union

Join Our Union!


REBEL 7 er partipolitisk og religiøst neutral og tager afstand fra alle former for vold og racisme!


Vi er et fællesskab og undergrunds sportsklub, som primært træner skydning og stærkmand!


Formål med fællesskabet REBEL 7 er at lave action præget aktiviteter!Vedtægter

For

Foreningen

REBEL 7 & the Trigger Happy Trucking Co.


§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er: REBEL 7 & the Trigger Happy Trucking Co.

Foreningens hjemsted er: Københavns kommune


Foreningens formål er at støtte REBEL 7 undergrunds varemærke på en festlig og fredelig måde, for derigennem at udbrede kendskabet til REBEL 7 varemærket i Danmark, samt at samle medlemmerne om fælles interesser og styrke det sociale sammenhold i foreningen, ved at arrangere en række forskellige aktiviteter.

 

Foreningen er en selvstændig organisation, der er økonomisk uafhængig af REBEL 7 registreret varemærker. Foreningen har dog licens til at anvende REBEL 7 registreret varemærker i forbindelse med foreningens aktiviteter, så længe at det falder indenfor rammerne af REBEL 7 varemærkers værdier.


Foreningen er partipolitisk og religiøst neutral og tager afstand fra alle former for vold og racisme.


§ 2 Medlemmer

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.


Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, såfremt bestyrelsen har bestemte grunde til at antage, at ansøgeren vil modarbejde foreningens formål eller i øvrigt være til skade for foreningen.


I tilfælde af, at bestyrelsen har meddelt afslag til en ansøger, kan ansøgeren ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve ansøgningen behandlet på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling. Afslaget kan omstødes, hvis majoriteten af de fremmødte stemmer for denne løsning.


Æresmedlemmer kan udnævnes, hvis hele bestyrelsen stemmer herfor.


Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.


En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.


§ 3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles pr. e-mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse, samt valg af intern revisor

7) Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel.


Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.


§ 4 Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.


Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.


Bestyrelsen har det overordnede strategiske og økonomiske ansvar herunder budgetplanlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse og opkrævning af kontingent. Bestyrelsen skal ikke kun sørge for, at hverdagen i foreningen fungerer. Den skal også kigge fremad og sikre fremdrift, så foreningen hele tiden udvikler sig og følger med tiden.


§ 5 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 6 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.


Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.


§ 7 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Til ændring af nærværende vedtægter samt foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med majoriteten af alle medlemmers stemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til med 30 dages varsel at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsændring samt opløsning kan vedtages med almindelig majoritet blandt de fremmødte medlemmer.


Ved foreningens opløsning fordeles eventuel formue mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer af foreningen i forhold til de seneste fem års betalte kontingent.